KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda

Institut informacijskih znanosti (IZUM)
Prešernova ulica 17
2000 Maribor

Telefon: 02 2520 331
Telefaks: 02 2524 336
E-pošta: izum@izum.si

Davčna številka: SI98148486
Matična številka: 5258880000

Odgovorna uradna oseba

Dr. Aleš Bošnjak
direktor 
ales.bosnjak@izum.si
Tel.: 02 2520 400

Datum zadnje spremembe

19. 03. 2020

Katalog je dostopen na spletnem naslovu

Druge oblike kataloga

Tiskana oblika, dostopna v tajništvu IZUM

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Kratek opis delovnega področja zavoda

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Notranja organiziranost

Delo v IZUM-u poteka v okviru raziskovalno-razvojnih oziroma infrastrukturnih skupin (R-R-I), kjer se prepletajo raziskovalne, razvojne, vzdrževalne in druge aktivnosti:

 • Ime skupine R-R-I
  • Bibliografska kontrola
  • Programska oprema
  • Upravljanje servisov
  • Sistemska podpora
 • Vodstvo in skupne službe

V skupnih službah so organizirane naslednje dejavnosti: vodenje kadrovske evidence, administracija, računovodstvo, ekonomat, vzdrževanje prostorov in gradbene investicije. V okviru uprave je med drugim organizirano raziskovalno-razvojno delo v okviru posebnih projektov, izvajajo se prevajanje in lektoriranje, implementacija in vzdrževanje dokumentacijskega sistema, organiziranje razvojne pomoči knjižnicam v mreži COBISS.net ter vzdrževanje in dopolnjevanje učnega gradiva za spletne tečaje.

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi zavod

Postopek za pridobitev dovoljenja za vzajemno katalogizacijo IZUM izvaja skupaj z Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani.

Seznam uradnih oseb, ki so pooblaščene za odločanje v upravnih postopkih oziroma za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločbe

 • Dr. Aleš Bošnjak, odločanje v upravnih postopkih in vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločbe
 • Slavko Šerod, vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločbe
 • Mateja Tratnjek Petre, vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločbe
 • Branka Mlakar Štok, vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločbe

Seznam evidenc

 • COBISS – knjižnični informacijski sistem
 • SICRIS – informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

 • Informacije javnega značaja so v elektronski obliki dostopne na spletnem naslovu: www.izum.si
 • Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen na naslovu: IZUM, Prešernova 17, Maribor
 • Osebam s posebnimi potrebami se lahko na njihovo zahtevo informacijo prebere in ustno obrazloži
 • Stroški posredovanja informacij javnega značaja: Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja​

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij

 • Zahteva po posredovanju informacije v zvezi z vnosom in izbrisom bibliografskega zapisa v bazi COBIB.SI
 • Zahteva po posredovanju informacije o višini denarnega zneska, ki ga je IZUM plačal neposredno konkretnemu nominiranemu podizvajalcu v okviru projekta “Prostori prihodnosti”.