Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda Institut informacijskih znanosti (IZUM)
Prešernova 17
2000 Maribor

Telefon: 02 2520 331
Telefaks: 02 2524 334
E-pošta: izum@izum.si

Davčna številka: SI98148486
Matična številka: 5258880000
Odgovorna uradna oseba Dr. Aleš Bošnjak
direktor
ales.bosnjak@izum.si
Tel.: 02 2520 400
Datum zadnje spremembe 19. 03. 2020
Katalog je dostopen na spletnem naslovu www.izum.si
Druge oblike kataloga Tiskana oblika, dostopna v tajništvu IZUM

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja zavoda Dejavnost in status IZUM-a
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
Notranja organiziranost

Delo v IZUM-u poteka v okviru tako imenovanih raziskovalno-razvojnih oziroma infrastrukturnih skupin (R-R-I), kjer se prepletajo raziskovalne, razvojne, vzdrževalne in druge aktivnosti:

 • Ime skupine R-R-I
  • Bibliografska kontrola
  • Programska oprema
  • Upravljanje servisov
  • Sistemska podpora
 • Vodstvo in skupne službe

V skupnih službah so organizirane naslednje dejavnosti: vodenje kadrovske evidence, administracija, računovodstvo, ekonomat, vzdrževanje prostorov in gradbene investicije. V okviru uprave je med drugim organizirano raziskovalno razvojno delo v okviru posebnih projektov, prevajaje in lektoriranje, implementacija in vzdrževanje dokumentacijskega sistema, organiziranje razvojne pomoči knjižnicam v mreži COBISS.Net ter vzdrževanje in dopolnjevanje učnega gradiva za spletne tečaje.

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)
   
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba Dr. Aleš Bošnjak
direktor IZUM
ales.bosnjak@izum.si
Tel.: 02 2520 400
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Zakonodaja in podzakonski akti
Zakonodaja EU
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
   
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi zavod Postopek za pridobitev dovoljenja za vzajemno katalogizacijo IZUM izvaja skupaj z Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani
Seznam uradnih oseb, ki so pooblaščene za odločanje v upravnih postopkih oziroma za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločbe
 • Dr. Aleš Bošnjak, odločanje v upravnih postopkih
 • Slavko Šerod, vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločbe
 • Mateja Tratnjek Petre, vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločbe
 • Dr. Aleš Bošnjak, vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločbe
 • Branka Mlakar Štok, vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločbe
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
   
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam evidenc
 • COBISS – knjižnični informacijski sistem
 • SICRIS - informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi drugih informacij javnega značaja  

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij
 • Informacije javnega značaja so v elektronski obliki dostopne na spletnem naslovu: www.izum.si
 • Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen na naslovu: IZUM, Prešernova 17, Maribor
 • Osebam s posebnimi potrebami se lahko na njihovo zahtevo informacijo prebere in ustno obrazloži
 • Stroški posredovanja informacij javnega značaja: Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij
 • Zahteva po posredovanju informacije v zvezi z vnosom in izbrisom bibliografskega zapisa v bazi COBIB.SI
 • Zahteva po posredovanju informacije o višini denarnega zneska, ki ga je IZUM plačal neposredno konkretnemu nominiranemu podizvajalcu v okviru projekta "Prostori prihodnosti".